Junts aconseguim grans coses

EL FAIG

 “Ensenyar per aprendre, aprendre per ensenyar”

FAIG

FAIG forma part d’un conjunt de programes DESTI (Desenvolupament i ESTimulació de les Intel·ligències de l’alumne) de La Salle Catalunya. Aquests programes es treballen en els Centres de La Salle Catalunya des d’Educació Infantil (ULISSES), Primària (CREA / IRATI), Secundària (FAIG) i Cicles Formatius (CREA Cicles).

El FAIG a Educació Secundària s’implementa per donar continuïtat i aplicació pràctica  a les habilitats treballades en tots aquests programes en etapes anteriors.

FAIG és un marc metodològic innovador a Secundària. És una oportunitat de canvi en la organització dels continguts, en la metodologia, en la manera de fer les classes, en el clima de les relacions…

FAIG té com a objectius que l’alumne es senti:

 • Respectat en les seves possibilitats (potenciant les seves habilitats).
 • Acompanyat (presència del professor-tutor de projecte).
 • Educat per a la vida (utilitat del que aprenem).
 • Just i pacífic (respectuós amb les aportacions dels altres).
 • Reflexiu i transcendental (que pensi allo que sap per saber-ne més).

FAIG suposa una nova manera de treballar en el nostre Centre, sense oblidar els continguts, una manera més creativa de generar alternatives per solucionar problemes. Això necessita:

 •  La utilització d’uns recursos diferents al llibre de Text.
 •  La incorporació de les noves tecnologies a l’aula.
 •  El paper del professor com a mediador i no només com a transmissor del coneixement.
 •  El veritable protagonisme dels alumnes.
 •  I el treball en equip eficaç.

FAIG es planteja com una metodologia d’aprenentatge compartit i cooperatiu que implica:

 • Totes les àrees d’aprenentatge mitjançant el desenvolupament dels PICs(Projectes d’Investigació Cooperatius).
 • Els alumnes, protagonistes del seu aprenentatge.
 • Els professors, entrenant els alumnes i educadors en l’art de formular i resoldre problemes creativament.
 • Les famílies, aportant els seus coneixements per  enriquir el procés d’investigació que porten a terme els alumnes.

 

METODOLOGIA I FASES DEL FAIG:

1)      FASE NUTRIENTS: en aquesta fase es treballa des de tres àmbits:

–          Tècniques d’estudi: s’expliquen diferents tècniques que ajuden I faciliten la comprensió dels textos i l’estudi, com per exemple: resum, subratllat, mapes conceptuals, presentació de treballs escrits, expressió oral.

–          Tècniques Faig: s’introdueixen diferents tècniques que ajudaran en la següent fase de treball en grup a escollir el projecte a treballar , definir-lo  i a buscar la millor alternativa de presentació. Tècniques com: “brainstorming”, graella de selecció, “worrywillie”, “Gantt”, D.A.F.O., infografia, “mindmaps”, etc.

–          Dinàmiques de grup: es realitzen diferents dinàmiques amb l’objectiu d’incentivar el treball cooperatiu i per a aprofundir en el coneixement dels companys  entre si i el coneixement dels professors dels seus alumnes, per tal de facilitar la posterior confecció dels grups de treball.

2)      FASE INPUT: en aquesta fase s’aporten els continguts curriculars de les àrees implicades. Es tracta  de plantejar una situació interdisciplinària a partir de la qual els alumnes començaran a treballar en la fase output.

 • Al llarg del curs de 1r, 2n o 3r els alumnes desenvoluparan dos Projectes, un PIC HUMANÍSTIC i un PIC CIENTÍFIC.
 • Els alumnes de 4t d’ESO desenvolupen un sol PIC CIENTÍFIC-HUMANÍSTIC basat en l’aprenentatge-servei al llarg de tot el curs.

3)      FASE OUTPUT: en l’OUTPUT es tracta que els alumnes desenvolupin un procés d’investigació plantejat en termes  de resolució de problemes. Aplicaran la metodologia IDEAR de resolució de problemes.

El total de setmanes emprades en el Projecte FAIG és de 32. Això vol dir que començant FAIG la primera setmana de curs, s’acabaria la primera setmana de juny.

 • Un Projecte FAIG sempre es planteja com un problema que els diferents grups hauran de  resoldre de forma cooperativa.
 • La fase OUTPUT és l’ànima dels Projectes FAIG en la qual el protagonisme recau en els alumnes que expliciten i desenvolupen un problema fins a arribar a aportar solucions amb l’ajut dels educadors que actuen sempre com a mediadors. I tot això, dintre d’un marc caracteritzat per l’autonomia que exigeix la Intel·ligència Estratègica, tot i  mantenint un entorn de cooperació constant.
 • Desenvolupar la fase OUTPUT vol dir desenvolupar un procés d’investigació plantejat en termes de resolució d’un problema.
 • Per a tot això, els nostres alumnes utilitzaran una metodologia específica i coneguda: IDEAR (Identificar Definir Examinar Actuar Resultats).
 • La metodologia IDEAR de resolució de problemes és la que els nostres alumnes han interioritzat dintre del context del Programa CREA i, de forma més concreta, en el Tercer Cicle d’Educació Primària.
 • Durant les 4 primeres setmanes, quan s’ha portat a terme la fase de “nutrients” és un bon moment per presentar novament la metodologia IDEAR. Aquesta metodologia queda reflectida en l’àmbit de tècniques Faig.
 • En definitiva, la nostra intenció de potenciar el desenvolupament de capacitats es basa en dues grans operacions CONÈIXER – PENSAR – es veu plasmat en les fases INPUT – OUTPUT de forma general. Però el desenvolupament de capacitats té també com a objectiu el desenvolupament de la Intel·ligència Estratègica; i és per això que dotem els nostres alumnes d’un mètode operatiu – IDEAR – i generem un entorn pràctic per a l’aprenentatge per resolució de problemes de forma integrada en l’ estructura curricular.
Anuncis
EL FAIG DE LA SEU

Junts aconseguim grans coses

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.